Претставници од  Дирекцијата за радијациона сигурност на Република Северна Македонија учествуваа на 67-та Генерална конференција на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) која се одржа во периодот од 25 до 29 септември 2023 година во седиштето на МААЕ во Виена, Австрија.

На Генералната конференција присуствуваат претставници од државите членки на МААЕ и истата се одржува на редовни годишни интервали со цел разгледување и одобрување на буџетот на МААЕ и донесување на одлуки во однос на останати прашања кои се покренати од страна на Бордот на директори, директорот на МААЕ или државите членки.

Врз основа на назначувањето од страна на Бордот на директори, г-дин Рафаел Мариано Гроси на конференцијата повторно е избран за директор на МААЕ со мандат до 2 декември 2027 година.

Generalna

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik