1. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозволата за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење, формата и содржината на образецот на дозволата и за начинот и постапката за издавање на дозволата (Службен весник на Република Македонија бр.157/09

1.1.Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на дозволата за вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење, формата и содржината на образецот на дозволата и за начинот и постапката за издавање на дозволата (Службен весник на РСМ бр.124/21)

2. Правилник за категоризација на извори на јонизирачко зрачење и категоризација на радиоактивен и нуклеарен материјал. (Службен весник на Република Македонија бр.162/09)

3. Правилник за категоризација на радијациони и нуклеарни закани. (Службен весник на Република Македонија бр.162/09)

4. Правилник за критериуми за изземање на извор на јонизирачко зрачење и исклучување на изложеност на дефиниран извор од контрола.(Службен весник на Република Македонија бр.162/09)

5. Правилник за максимално дозволени граници на испуштање на радиоактивни материи во животната средина, начинот на вршење мониторинг, водење евиденција и поднесување извештаи. (Службен весник на Република Македонија бр.162/09)

6. Правилник за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба. (Службен весник на Република Македонија бр.163/09)

7. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животниско и растително потекло и предмети за општа употреба (Службен весник на Република Македонија бр.58/11)

8. Исправка на правилникот за максимално дозволени количини на радионуклиди во храна, вода, воздух, земјиште, производи и суровини од животинско и растително потекло и предмети за општа употреба (Службен весник на Република Македонија бр.84/12)

9. Правилник за содржината на програмата за радијациона заштита, планот за радијациони вонредни настани и програмата за обезбедување на квалитет и контрола на сигурност. (Службен весник на Република Македонија бр. 157/09)

10. Правилник за видовите на обуки и содржината на програмата за обука на одговорните лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење. (Службен весник на Република Македонија бр.162/09)

11. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за видовите на обуки и содржината на програмата за обука на одговорните лица за радијациона заштита и на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење (Службен весник на Република Македонија бр.84/12)

12. Правилник за формата и содржината на образецот на пријавата за извори на јонизирачко зрачење и за начинот и постапката за пријавување.(Службен весник на Република Македонија бр.16/10)

13. Правилник за граници на изложеност на јонизирачкото зрачење и условите на изложеност во посебни случаи и во вонредни настани (Службен весника на Република Македонија бр.29/2010)

14. Правилник за начинот и мерењето на изложеноста на професионално изложени лица, водење на евиденција и поднесување на извештаи  (Службен весник на Република Македонија бр. бр.29 од 01.03.2010 год )

15. Правилник за здравствени услови за работа со извори на јонизирачко зрачење,како и за мерките, содржината и начинот на вршење на здравствени прегледи на лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење. (Службен весник на Република Македонија бр.28 од 26.02.2010 год.)

16. Правилник за начинот и роковите на испитување на изворите на јонизирачко зрачење, мерење на изложеноста на пациентите при дијагностички и терапевтски постапки, водење на евиденција и поднесување на извештаи.  (Службен весник на Република Македонија бр.126 од 22.09.2010 )

17. Правилник за начинот и мерењето на изложеноста на населението, водење на евиденција и поднесување на извештаи. (Службен весник на Република Македонија бр.126 од 22.09.2010 )

18. Правилник за максимално дозволени количини на радионуклиди во металите, градежните материјали, вештачките ѓубриња, пепел од термоелектраните и отпадниот материјал од рудници и топилници.  (Службен весник на Република Македонија бр.98/10)

19. Правилник за критериуми и мерки за заштита од јонизирачко зрачење за вршење на дејност со рендгенски апарати, акцелератори и други уреди кои произведуваат јонизирачко зрачење (Службен весник на Република Македонија бр.130 од 30.09.2010)

20. Правилник за критериуми  за примена на извори на јонизирачко зрачење во медицината, ветеринарната медицина, фармацијата и стоматологијата. (Службен весник на Република Македонија бр.130 од 30.09.2010)

21. Правилник за дополнување на правилникот за критериуми за примена на извори на јонизирачко зрачење во медицината, ветеринарната медицина, фармацијата и стоматологијата (Службен весник на Република Македонија бр. 64/11 )

22. Правилник за критериумите во однос на просторните услови, објектите, материјално-техничката опрема и стручниот кадар на овластените стручни технички сервиси и на правните лица за деконтаминација како и формата и содржината на барањето за издавање на лиценца и формата и содржината на лиценцата. (Службен весник на Република Македонија бр.130 од 30.09.2010)

23. Правилник за начинот на ракување, односно собирање, чување, кондиционирање, транспортирање и одлагање на радиоактивен отпад. (Службен весник на Република Македонија бр.130 од 30.09.2010)

24. Правилник за начин на транспортирање на радиоактивен и нуклеарен материјал (Службен весник на Република Македонија бр.160 од 13.12.2010 година)

25. Правилник за висината на трошоците за издавање на дозволи и лиценци (Службен весник на Република Македонија бр.180 од 28.09.2016 год.)

26. Правилник за формата и содржината за легитимацијата на инспекторот за јонизирачко зрачење

27. Правилник за квалификации и здравствена состојба на лице кое може да ракува со извори на јонизирачко зрачење (Службен весник на Република Македонија бр.160 од 18.11.2011 год.)

28. Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за дозвола (Службен весник на Република Македонија бр. 158 од 15.11.2011 год.)

29. Правилник за просторот, уредите и опремата, како и лицата кои можат да работат со изворите на јонизирачко зрачење (Службен весник на Република Македонија бр.78 од 22.06.2012 год.)

30. Правилник за критериуми и мерки за заштита од јонизирачко зрачење при вршење на дејност со извори на јонизирачко зрачење (Службен весник на Република Македонија бр.125 од 22.08.2014)

31. Правилник за изменување на правилникот за квалификации и здравствена состојба на лице кое може да ракува со извори на јонизирачко зрачење (Службен весник на Република Македонија бр.182 од 21.10.2015 год.)

002 – JmksportShops - Air Jordans 1 Retro High CN8607 - Up To 50% Off Only Today - pink and white nike mercurial vapors black | IetpShops - release reminder nike air force 1 low year of the dragon iii EVO DC9992 - buy nike air vapormax 2 0 orca black white - 002 Relese Date

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik