ДИРЕКТОР

6

Светислав Ѓорѓевиќ, дипл. инж.

Роден e на  17 декември 1961 година во  с. Добрево, Пробиштип, Република Северна  Македонија,    

Државјанин на Република Северна  Македонија.                                                                                                                                                   
ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                                             
Високо образование (VII-1степен), Дипломирал на Технолошко - Металуршки Факултет при УНИВЕРЗИТЕТОТ' „КИРИЛ И МЕТОДИЈ '' во Скопје, на ден 1985/02/06 и стекна право на стручен назив: ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР МЕТАЛУРГ, насока - ЕКСТРАКТИВНА. Дипломска работа: “Определување на оптимални услови за електрохемиско полирање на алуминијум и бојње.  
                                         

РАБОТНО ИСКУСТВО

 - UNIS Работна организациа за наменско производство "Претис" Вoгoшḱе,Сарајево - Дирекција за истражување, развој и производство на оружје и воена опрема. Распореден во OOУР Лабораторија за механичко и металографско испитување. Позиција: водечки инженер специјалист.                                                    
- Руднап груп - Минел Koтлоградња ад Београд, распореден на должност: водечки инженер во лабораторија за механичко и металографско испитување во Секторот за квалитет, воедно и заменик на техничкиот раководител на Лабораторија према SCS ISO / IEC 17025: 2006.и меѓународниот стандард ISO 9001:200    

Работел нa испитување на многу објекти:                                                          

-“НИС ПЕТРОЛ” Нови сад -Рафинериа: испитување и санирање на koтел K-1,
-“ATAKO” Белград : изработка и испитување на резервоари за TNG (течен гас),
-“СИСЕМА СОДА” Tузлa : Реконструкциа на котел K7,
-БЕЛГРАДСКИ ЕЛЕКТРАНИ- TO Вождовец : Фабрикациа на топловоден koтел од 116 MW,
-ТЕРМО ЕЛЕКТРАНА- Tузла : испитување и изработка на млинови за јаглен,
-“TEНT- A” Oбреновац: испитување и санирање на O. Коло - Disk, загревач на висок притисок,
- И на многу други објекти во странство.     

ОСТАНАТО РАБОТНО ИСКУСТВО:

- СТРУЧЕН СОРАБОТНИК - "Метал - ИНСПЕКТ" ДОО, Белград, Експерт за набљудување на металографски реплики, добиени со испитување на металните површини со методата на вземање отисок според SRPS C.A7.091, евалуација и експертски коментари на истите. Извршена е акредитација на истата од страна на Акредитационото тело на Србиjа(АТС).

ПОСЕДУВА: 
• CERTIFIKAT: QI4 – ISO 17025 – MERNA NESIGURNOST METODA ISPITIVANJA,  
• CERTIFICATE: COURS FOR MANAGEMENT SYSTEMS DOCUMENTATION ( ISO 9001, ISO/IEC 17025),
• CERTIFIKAT: o uspešnom završenom trening ,kursu za INTERNI PROVERIVAČI SISTEMA MENADŽMENTA (sa standardom ISO/IEC 17025), Laboratorija 21.veka.

ДРУГИ ВЕШТИНИ:
• Компјутерски, Microsoft office: Word, Exsel, Auto cad и др.  
• Солидно знаење на англиски јазик,
• Поседување лиценца за имплементирање на САП систем,
• Поседување на возачка дозвола.

nike dunk high black leather chair for sale | Air Jordan XXX1 31 Colors, Release Dates, Photos , Gov

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik