Реализација на буџет за период 01.01.2021-30.06.2021 година (сметка 603)

Реализација на буџет за период 01.01.2021-30.06.2021 година (сметка 631)

Реализација на буџет за период 01.07.2020-31.12.2020 година (сметка 603)

Реализација на буџет за период 01.07.2020-31.12.2020 година (сметка 631)

Реализација на буџет за период 01.01.2020-30.06.2020 година (сметка 603)

Реализација на буџет за период 01.01.2020-30.06.2020 година (сметка 631)

Реализација на буџет за период 01.07.2019-31.12.2019 година (сметка 603)

Реализација на буџет за период 01.07.2019-31.12.2019 година (сметка 631)

Реализација на буџет за период 01.01.2019-30.06.2019 година (сметка 603)
Реализација на буџет за период 01.01.2019-30.06.2019 година (сметка 631)

Буџет за 2021 година

Буџет за 2020 година

Буџет за 2019 година

Буџет за 2018 година
Буџет за 2017 година

Реализација на буџет за 2019 година

Реализација на буџет за 2018 година

Реализација на буџет за 2017 година
Реализација на буџет за 2016 година

Завршна сметка за 2020 година (за сметка 603)

-Биланс на приходи и расходи

-Биланс на состојба

-ДЕ Образец

-СПД- Рекапитулар

Завршна сметка за 2020 година (за сметка 631)

-Биланс на приходи и расходи

-Биланс на состојба

-ДЕ Образец

-СПД- Рекапитулар

Завршна сметка за 2019 година (за сметка 603)

-Биланс на приходи и расходи 

-Биланс на состојба

-ДЕ Образец

-СПД- Рекапитулар

Завршна сметка за 2019 година (за сметка 631)

-Биланс на приходи и расходи

-Биланс на состојба

-ДЕ Образец

-СПД-Рекапитулар

Завршна сметка за 2018 година (за сметка 603)
Завршна сметка за 2018 година (за сметка 631)

Завршна сметка за 2017 година (за сметка 603)
Завршна сметка за 2017 година (за сметка 631)
Завршна сметка за 2016 година (за сметка 603)
Завршна сметка за 2016 година (за сметка 631)

 

Ревизорски Извештај за 2012 година (за сметка 603)
Ревизорски Извештај за 2012 година (за сметка 631)

Giftofvision - Sneakers search engine | Archives des Sneakers

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik