Претставници од Дирекцијата за радијациона сигурност, Билјана Георгиевска-Димитриевски, советник за правни работи и меѓународна соработка и Горан Трајков, инспектор за радијациона сигурност беа дел од делегацијата на Република Северна Македонија на билатералните скрининг состаноци за поглавјето 15, „Енергетика“, дел од Кластерот 4 „Зелена агенда и одржлива поврзаност“, кои се одржаа во периодот 14-15 септември 2023 година во Брисел, Белгија.

Делегацијата ја сочинуваа претставници од Министерството за економија, А.Д. МЕПСО, Националниот оператор на пазар на електрична енергија (МЕМО), Акционерското друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје, Електрани на Северна Македонија (ЕСМ), Дирекцијата за радијациона сигурност, ДКСК и претставници од Секретаријат за европски прашања.

На состанокот од страна на претставниците на Дирекцијата за радијациона сигурност беше презентирана усогласеноста на законодавството на Република Северна Македонија во однос на директивите и регулативите за подрачјето на нуклеарна енергија заедно со планираните идни чекори во областите каде е потребно дополнително усогласување.

Brisel

Brisel2

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik