Правилник за критериумите во однос на просторните услови, објектите, материјалмо-техничката опрема и стручниот кадар на овластените стручни технички сервиси и на правните лица за деконтаминација како и формата и содржината на барањето за издавање на лиценца и формата и содржината на лиценцата. (Сл.весник на Р.М. бр.130/11)

Овластен стручен технички сервис за дозиметриски мерења и мониторинг на работна средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

 3. Стјуарт Инспект ДООЕЛ
  Ул.Тодор Александров бр.165
  Тел: 02/3115 398 02/3128 888

Овластен стручен технички сервис за дозиметриски мерења и мониторинг на работна средина – мерење на гама зрачење: на граница, на секундарни суровини (старо железо и други метали) и на готови метални производи (слабови, лимови и др.).

 1. Стјуарт Инспект ДООЕЛ
  Ул.Тодор Александров бр.165
  Тел: 02/3115 398 02/3128 888

 2. Екотех Дозиметрија,
  ул.Кузман Јосифовски Питу бр.28 Скопје,
  тел 02 2465 231

Овластен стручен технички сервис за мерења на степенот на надворешна изложеност на работно изложени лица:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис за биодозиметриски мерења на индивидуална изложеност на јонизирачко зрачење:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

Овластен стручен технички сервис  за вршење мерења заради обезбедување на квалитет и контрола на квалитет на опремата:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 2. Екотех дозиметрија
  Ул. Кузман Јосифовски Питу бр.28, Скопје
  Тел: 02/2465 231

 3. Стјуарт Инспект ДООЕЛ
  Ул.Тодор Александров бр.165
  Тел: 02/3115 398 02/3128 888

Овластен стручен технички сервис за  испитување на нивоата на надворешно зрачење во воздухот:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за гамаспектрометриски испитувања на содржината на радионуклиди во примероци од животна средина (воздух, реки, езера,почва, вода за пиење, храна), предмети за општа употреба и градежни материјали:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на трициум (нискоенергетски бета емитери) во примероци од животната средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на радиоактивен стронциум во примероци од животната средина:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овластен стручен технички сервис за испитување на содржината на радон во воздухот:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

Овлестен стручен технички сервис за калибрација за мерила за детекција на јонизирачко зрачење:

 1. Институт за јавно здравје-Лабораторија за јонизирачко зрачење
  Ул. 50 Девизија бр.6 Скопје
  Тел: 02/3125 044 02/3223 354

 

Правилник за здравствени услови за работа со извори на јонизирачко зрачење, како и за мерките,содржината и начинот на вршење на здравствени прегледи на лица кои работат со извори на јонизирачко зраќење (Сл.весник на Р.М. бр.28/10).

Овластени здравствени установи за вршење на здравствени прегледи на лица кои работат со извори на јонизирачко зрачење:

 1. ПЗУ Здравствена станица Железара – Скопје
  Ул. 16 та Македонска бригада бр.18, Скопје

 2. ПЗУ ПРИМА-МЕД – Скопје
  Ул. 16 та Македонска бригада бр.18, Скопје

 3. ЈЗУ Здравствен дом - Велес
  Ул. Шефки Сали бр. 5, Велес

 4. ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Северна Македонија – Скопје
  Ул. Втора Македонска бригада бр.43, Скопје

 5. ЈЗУ Градска општа болница 8-ми Септември – Скопје
  Ул. Париска бб, Скопје

 6. ЈЗУ Институт за јавно здравје – Скопје
  Ул. 50 Девизија бр.6, Скопје

 7. ЈЗУ Здравствен дом Железничар – Скопје
  Ул. Градски ѕид бл.4 згр.1, Скопје

 8. ПЗУ Поликлиника Кардиолаб Маџаров –Охрид
  Ул. Никола Карев бб, Охрид

 9. ПЗУ МЕДИКА– Скопје
  ул.Јордан Мијалков бр.62 Скопје Центар

 10. ПЗУ МЕДИКА С - Скопје
  Ул.Јордан Мијалков бр.4, Скопје

 11. ПЗУ ВФВ Поликлиник ДОО Скопје,
  ул.Тале Христов бр.2 Скопје,
  тел 070 358 578
air max limitless women | SBD - 100 Release Date - nike lebron ambassador 7 360 2017 edition appraise Tech Grey CT8527 - nike lunar woven chukka rainbow color wheel drive

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik