Во рамките на своите надлежности, а во насока на зајакнување на меѓуинституционалната соработка се потпишани следниве меморандуми:

  1. Меморандум за соработка помеѓу Министерството за здравство – Дирекцијата за храна, Министерството за финансии – Царинска Управа, Министерството за внатрешни работи и Дирекцијата за радијациона сигурност (потпишан 20 јуни 2007, изменувања и дополнувања на 14 декември 2007)
  2. Меморандум за соработка помеѓу Дирекцијата за радијациона сигурност и институциите кои учествуваат во Националната комисија за интегрирано гранично управување за примена на ИТ системот за комуникација (потпишан јуни 2008)
  3. Меморандум за соработка меѓу Дирекцијата за радијациона сигурност и Центарот за управување со кризи (потпишан август 2008)
  4. Меморандум за соработка меѓу Дирекцијата за радијациона сигурност и Дирекцијата за заштита и спасување (потпишан декември 2009 година)
  5. Меморандум за соработка меѓу Националниот координативен центар за гранично управување, Дирекцијата за радијациона сигурност и Центарот за управување со кризи, (потпишан декември 2010)
nike shox tlx 0018 for sale ebay cheap shoes | Grailify - nike roshe mango premium gold pack High OG Panda - boys lime and gray flex nike shoes sale

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik