На 14 декември 2017 година делегација на Дирекцијата за радијациона сигурност предводена од директорот г-дин Светислав Ѓорѓевиќ учествуваше во работна посета на регулаторното тело на Косово, Агенција за радијациона заштита и нуклеарна сигурност со цел воспоставување на билатералната соработка преку потпишување на Меморандум за разбирање. Преку потпишување на Меморандум за разбирање помеѓу Дирекцијата за радијациона сигурност на Македонија и  Агенција за радијациона заштита и нуклеарна сигурност на Косово ќе се придонесе во зајакнување на соработката помеѓу двете регулаторни тела на полето на борбата против нелегалната трговија и постапување во случај на вонредни настани.

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik