Од 1-4 Ноември во соработка со Pacific Northwest National Laboratory , National Nuclear Security Administration, US Department of Energy во Сараево, Босна и Херцеговина се одржа работилница со наслов ,, Изработка на план за нуклеарна безбедност,,.

На работилницата активно учество од Република Македонија земаат претставници од институциите кои во својата дејност користат извори за јонизирачко зрачење од 1-ва и 2-ра категорија и сопствениците на привремени складишта за искористени радиоактивни извори.

Меѓу учесниците имаше претставници од:

Дирекцијата за радијациона сигурност

РЖ Техничка контрола АД Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија

ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско емисиона томографија

Машинскиот факултет Скопје

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik