На ден 12 јули 2018 година, директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност г-дин Светислав Ѓорѓевиќ беше во работна посета на Агенцијата за заштита од јонизирачко зрачење и нуклеарна сигурност на Република Србија.

Во текот на посетата беше разговарано за унапредување на соработката помеѓу двете регулаторни тела, како и за потребата и важноста за потпишување на меморандум за соработка во областа на радијационата сигурност.

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25