Подкатегории

Неделен извештај за извршени надзориод 15 до 19 - 2024

Неделен извештај за извршени надзориод 11 до 15 12 2023

Неделен извештај за извршени надзориод 27 Ноември до 01 Декември

Неделен извештај за извршени надзориод 20 до 24 Ноември

Неделен извештај за извршени надзори

Извештајот за работата на инспекциската служба за Јануари - Јуни 2023 година

Извештај за работа на инспекциска служба Јули - Декември 2022

Инспекциски надзор Јули - Декември 2021

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ДРС ЗА 2024 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ДРС ЗА 2023 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ДРС ЗА 2022 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ДРС ЗА 2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ДРС ЗА 2020 ГОДИНА

ТАБЕЛА ЗА РАСПОРЕД ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ЗА 2020 ГОДИНА

6 МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ЗА ПЕРИОДОТ Јануари – Јуни, 2020 година

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik