Учество во РГ и Тела:

  1. НПАА РГ - Работна група за усвојување на правото на ЕУ Работна група за енергетика, глава 3.15
  2. Национално координативно тело за превенција, намалување на ризици и заштита од ХБРН оружја и материјали
  3. Работна група за следење на состојбата со радонот на РСМ