МИСИЈА

Воспоставување на ефикасен систем за контрола над сите извори на јонизирачко зрачење,  обезбедување сигурно и безбедно управување и постапување со радиоактивен/нуклеарен материјал и радиоактивен отпад со цел заштита од изложеност на јонизирачко зрачење на населението, работно изложените лица и животната средина.

 

ВИЗИЈА

Да бидеме лидери во регионот во обезбедување на највисок степен на радијациона заштита на населението,  работно изложените лица и животната средина во Република Северна Македонија согласно највисоките меѓународни стандарди.

Стратешки план 2022 - 2024

Стратешки план 2021-2023

Стратешки план 2020-2022

Стратешки план 2018-2020 година

Политика за квалитет на ДРС
Quality Policy of RSD

Политика за сигурност на ДРС
The Safety Policy of RSD

Дежурен телефон

Телефон за пријава на радијациони вонредни настани и за пријава на ординации кои работат без дозвола издадена од Дирекцијата за радијациона сигурност:
075 / 25 - 42 - 25

Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik