Во периодот 30 март – 2 април 2015 година двајца претставници од Дирекцијата за радијациона сигурност (ДРС) учествуваа на работен состанок за ревизија на документ на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) за безбедност на радиоактивни извори “IAEA Nuclear Security Series No. 11”. На состанокот учествуваа претставници на регулаторни тела од голем број на земји во светот како и експерти кои учествувале во изготвување на новиот нацрт документот. На состанокот ДРС имаше свои забелешки и коментари за нацрт документот од кои дел се вградени во новата верзија на документот, а дел се оставени за разгледување и понатамошна дискусија и можно нивно имплементирање. Новиот документ се очекува да биде објавен од МААЕ во последниот квартал на 2016 година.

 

Duty Phone

Phone number of Radiation Safety directorate for emergency events and for reporting clinics operating without a license issued by Radiation Safety directorate.
075 / 25 - 42 - 25

Радиоактивност во воздухот во РСМ
Онлајн мониторинг мерења

Радиоактивност во воздухот во РСМ Онлајн мониторинг мерења


Дома си е дома

Вевчани, Струга, Охрид

ohrid


Берово, Пехчево

berovo


Шар Планина, Тетово, Гостивар

tetovo


Смоларски, Гевгелија, Дојран

dojran


Галичник, Маврово

galicnik