Печати

Во рамките на билатералниот проект помеѓу Република Македонија, претставена со Дирекцијата за радијациона сигурност и Кралството Белгија, претставено со Националниот институт за радиоелементи во Флеурус, финансиран од Министерството за економија на Кралството Белгија, во периодот од 2 – 4 ноември 2015 година, беше остварена посета на претставници од Националниот институт за радиоелементи во Флеурус. Целта на посетата беше асистирање на Дирекцијата за радијациона сигурност за надградување на постоечката регулатива за циклотрон за производство на радионуклиди и ПЕТ/КТ објекти (подготовка на одредби во согласност со документите на ЕУ кои недостасуваат во националната регулатива, упатства за управување на такви објекти и сл.), како и инсталирање на GPRS комуникација на двете проби за мониторинг на зрачење, кои во рамки на претходни билатерални проекти беа поставени на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина, Медицински факултет – Скопје. За време на посетата се разговараше и за продолжување на билатералната соработка со Кралството Белгија во наредните години. Целта на посетата беше асистирање на Дирекцијата за радијациона сигурност за надградување на постоечката регулатива за циклотрон за производство на радионуклиди и ПЕТ/КТ објекти (подготовка на одредби во согласност со документите на ЕУ кои недостасуваат во националната регулатива, упатства за управување на такви објекти и сл.), како и инсталирање на GPRS комуникација на двете проби за мониторинг на зрачење, кои во рамки на претходни билатерални проекти беа поставени на Институтот за патолошка физиологија и нуклеарна медицина, Медицински факултет – Скопје. За време на посетата се разговараше и за продолжување на билатералната соработка со Кралството Белгија во наредните години.