Печати

Интерна процедура за јавни набавки

План за јавни набавки за 2021 година

План за јавни набавки за 2020 година

Одлука за јавна набавка за оглас број 01/2020 

Оглас за јавна набавка број 01/2020

Договор за јавна набавка за оглас број 01/2020 година

Годишен план за јавни набавки за 2019 година

Огласи за јавни набавки во 2019 година
-број на оглас 01/2019
-број на оглас 02/2019

Донесени одлуки во 2019 година
-одлука за оглас број 01/2019
-одлука за оглас број 02/2019

Известувања за склучени договори во 2019 година

Известувања за реализирани договори во 2019 година

Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги - II квартал 2019 година

 

План за јавни набавки за 2019 година

План за јавни набавки за 2018 година

 План за јавни набавки за 2017 година
Измена на Планот за јавни набавки за 2017 година - I
Измена на Планот за јавни набавки за 2017 година - II

Giftofvision - Sneakers search engine | Giftofvision - The Global Destination For Modern Luxury