Print

Во рамките на Интеррегионалниот проект INT9176 „За јакнење на капацитетите за контрола на искористени радиоактивни извори од нивното производство до нивното одлагање“, од 16-20 февруари 2015 година се одржа тренинг курс во Тунис на тема „Interregional Training Course on Technical Requirements to Fulfil National Obligations in Terms of International Legal Instruments (Joint Convention, Code of Conduct and EU Directives) for the Safe Management of DSRS“. На тренинг курсот беа присутни преставници од земјите од Медитеранот на кој имаше и преставник од Република Македонија.

Преставникот имаше свое излагање каде беше презентирана моменталната состојба во Р.Македонија и примената на Европските безбедносни стандарди и Директиви во управувањето со искористени затворени радиоактивни извори.