Print

Во периодот од 23 до 25 март 2015 година, во Сараево, Босна и Херцеговина, се одржа курс за Физичка заштита и управување со безбедноста на радиоактивните извори организиран од Pacific Northwest National Laboratory, USA, на кој учествуваа претставници од Дирекцијата за радијациона сигурност. На курсот беа опфатени повеќе теми:

-          Радиоактивни извори и нивна примена

-          Категоризација на радиоактивни извори

-          Последици на злонамерната употреба на радиоактивни извори

-          Кодекс на однесување на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ);

-          Препознавање на најдобрите меѓународни практики

-          Разбирање и проценување на заканата

-          Препознавање, анализа и управување со ризик

-          Принципи на физичка заштита

-          Опрема за физичка заштита

-          Водич на МААЕ за спроведување на безбедноста на радиоактивните извориЧ   

-          Утврдување регулаторни барања

-          Дизајнирање систем за физичка заштита во согласност со нормативните регулативи

-          Дизајнирање систем за физичка заштита во согласност со регулативите базирани на 

            изведбата

-          Управување со безбедноста: Вклучување на сите елементи

-          Безбедносна култура

На курсот беа спроведени повеќе практични вежби и беа разменети искуства со колеги од Босна и Херцеговина и со предавачите од САД.